Ga naar de inhoud

Disclaimer

DISCLAIMER

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van onze website besteden, is het mogelijk dat de informatie die op onze website wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is. De informatie op onze website wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen ter allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in onze websites opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder (schriftelijke) toestemming van Coalitie Erbij Doetinchem.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van onze website, of met de tijdelijke onmogelijkheid om onze website te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van onze website verkregen is.

De vereniging Coalitie Erbij Doetinchem behoudt zich het recht voor om deze disclaimer te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.


Privacy verklaring

Persoonlijke informatie
U kunt onze website bezoeken en gebruiken zonder dat u ons meedeelt wie u bent en zonder dat u daarvoor persoonlijke gegevens moet vrijgeven. Er bestaat echter de mogelijkheid dat wij voor specifieke doeleinden informatie van u nodig hebben, zoals bijvoorbeeld bij het gebruik maken van een contactformulier of het aanmelden van een activiteit. Het gaat dan om uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres en om de naam van de organisatie, waaraan u verbonden bent. Als de vereniging Coalitie Erbij Doetinchem op eigen initiatief persoonlijke gegevens via internet of anderszins verzamelt in het kader van het leggen van een contact of ten behoeve van activiteiten van de vereniging, streven wij ernaar om dat vroegtijdig te laten weten.

Als u besluit aan ons of aan onze zakelijke partners de persoonlijke informatie te verstrekken die nodig is – om met u te corresponderen bijvoorbeeld – zullen wij u zo mogelijk laten weten op welke manier deze informatie zal worden gebruikt. Als u aangeeft dat die informatie niet mag worden gebruikt als basis voor verder contact, respecteren wij dat.

Beveiliging en kwaliteit van de informatie
De kwaliteit en integriteit van de persoonlijke informatie zal zo zorgvuldig mogelijk worden bewaakt. Aanvragen voor het aanpassen of verwijderen van persoonlijke informatie zullen zo snel mogelijk worden behandeld.

Links naar andere sites
Onze website bevat links naar andere websites. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites of voor de privacybescherming op die websites.

Vereniging Coalitie Erbij Doetinchem behoudt zich het recht voor deze Privacy Verklaring ter allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen.


Colofon

Webredactie:
Helga Smit, Wim Pasman, Leo ten Have

Concept en ontwerp:
Leo ten Have creatieve communicatie
Maaike Bruijl (webdesign), Emmy Arentsen (CEO marketing)
© 2015- 2023 KOM2301